Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Contractstatus: contractstatus.nl C.V. die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (hierna “CONTRACTSTATUS.NL”);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en gebruikmaakt van een/de dienst(en) van CONTRACTSTATUS.NL;
3. Dag: kalenderdag;
4. Dienst: de diensten/services geleverd door CONTRACTSTATUS.NL, omvat alle diensten op de website www.contractstatus.nl.


Artikel 2 – Identiteit van CONTRACTSTATUS.NL
Contractstatus.nl "onderdeel van Smootdiensten" (per 24 Maart 2018)!
Gentiaanstraat 256
7322 BX Apeldoorn
E-mailadres: info@contractstatus.nl
KvK-nummer: 67577768
BTW-identificatienummer: NL150988230B02


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst/ aanbod van CONTRACTSTATUS.NL. Bij het gebruik maken van de dienst(en) van CONTRACTSTATUS.NL gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – De dienst
1. Indien een dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij de dienst vermeld.
2. De dienst bevat een omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de dienst door de Consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in de tekst, de dienst, opzegtermijn, het opzeggen zelf, weergegeven informatie en/of de adressen van aanbieders binden CONTRACTSTATUS.NL niet.
4. De Consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beheren van zijn/haar gegevens en eventueel het op de juiste manier opzeggen van zijn/haar abonnement. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot: het correct invoeren van de gegevens, het controleren van de gegevens, het bijhouden van de gegevens, bij opzeggen het controleren van het adres van de aanbieder, bij opzeggen het zorg dragen van het voldoende frankeren en versturen van de opzegbrief.
5. CONTRACTSTATUS.NL behoudt het recht om gebruikers van de dienst te benaderen via email, mits deze is gebruikt voor een dienst van CONTRACTSTATUS.NL.


Artikel 5 – Vergelijkingen
1. De aanbiedingen weergegeven door CONTRACTSTATUS.NL komen tot stand door samenwerkingsverbanden met derde partijen. Deze aanbiedingen worden door deze derden verstrekt.
2. Aan de aanbiedingen weergegeven door CONTRACTSTATUS.NL kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De Consument zal ten alle tijde de weergegeven prijzen en andere details van aanbiedingen zelf moeten controleren alvorens akkoord te gaan met de aanbieding.
4. Typefouten en prijswijzigen kunnen niet ten laste worden gelegd aan CONTRACTSTATUS.NL.


Artikel 6 - Klachtenregeling
1. CONTRACTSTATUS.NL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de dienst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CONTRACTSTATUS.NL, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij CONTRACTSTATUS.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CONTRACTSTATUS.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 7 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


<< pagina terug